ТЕКСТУРА

Тестурата е површината на материјалите или како тие изгледаат однадвор. Текстурата ја има на сите површини и на материјалите.Таа се претставува на сите ликовни творби и во сите

ликовни подрачја.Сликарите,вајарите и графичарите на своите дела комбинираат најразновидни ликовни текстури со што го збогатуваат ликовното дело.Текстурата можеме да ја комбинираме на разни начини.

Можеме да направиме контраст на рапава и мазна текстура,да комбинираме единство и хармонија со

текстура,како и композиција со текстура.Секој автор треба да истражува најразлични видови текстура за да направи што е можно повеќе текстури на својата ликовна творба,со што таа ќе добие поинтересно и побогато значење и вредност.

Разликуваме природна и вештачка текстура според потеклото на материјалот.Во сите ликовни подрачја уметниците ја прприменуват текстурата за да ги збогатат уметничките дела.