ПРОСТОР

Просторот околу нас е реален простор,а оној кој се прикажува во делата на ликовните уметници е

илузија на просторот.Илузија на простор може да се претстави со светло-темни бои,со големи и мали

форми,со преклопување и со перспектива.Просторот се дели на:

-Внатрешен простор(затворен простор)

-Надворешен простор(отворен простор)

Внатрешниот простор е затворен и во него човекот живее,работи,учи,спие и се забавува.

Надворешниот или отворен простор е оној во кој што слободно се движат човекот,животните,птиците,

автомобилите,авионите и др.

Внатрешниот и надворешниот простор може да се прикажува на различни начини со свтли темно бои,со големи и мали форми и со преклопуване на форми една зад друга.

ако цртаме пејзаж во предниот дел се употребуваат темни и јаки бои а за далечните предели свтли бои.
Просторот може да биде едноставен и сложен.
Едноставниот простор е составен само од една просторија,а сложениот од повеќе кои меѓусебно се поврзани.
Едноставниот простор е собата,ходникот,училницата,а сложен е училиштето,зградата,селото,градот и станот.