STOP MOTION АНИМАЦИЈА ВО НАСТАВАТА

ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗВАНИЕ


Оваа веб страна е креирана од ученици за ученици.

Анимациите кои се поставени на оваа веб страна се направени од ученици од основни училишта од 1 до 8 одделение.


На страната се дадени упатства, направени од ученици, за начинот на создвање на една stop motion анимација. Во текот на создавање на анимациите кај учениците се развиваше креативноста во употребата на stop motion анимацијата како визуелен медиум од што произлегоа многу идеи за анимации кои обработуваа различни теми од секојдневниот живот на учениците, опшествени проблеми, околината во која живеат, природните убави итн. Подолу се прикажани дел од тие анимациите.АНИМАЦИИ АНТОНИО МИСИРКОСКИ
ООУ „СТРАШО ПИНЏУР“ с. МАЛО КОЊАРИ - ПРИЛЕП


АНТОНИО МИСИРКОСКИ
ООУ „СТРАШО ПИНЏУР“ с. МАЛО КОЊАРИ - ПРИЛЕП
анимација - Здрава храна


АНТОНИО МИСИРКОСКИ
ООУ „СТРАШО ПИНЏУР“ с. МАЛО КОЊАРИ - ПРИЛЕП
анимација - Дај кош

ЕКО АНИМАЦИЈА


МОЈОТ ПАТ ДО УЧИЛИШТЕ АНИМАЦИЈА


ВОЛОНТЕРСТВО


ЗИМСКИ ИГРИ АНИМАЦИЈА
ДЕН И НОЌ АНИМАЦИЈАЦВЕТ АНИМАЦИЈА
PLACES WHERE ANIMATIONS WERE TAKE