Ликовен елемент Линија


Насекаде околу нас забележуваме линии што се појавуваат во природата, предметите во уметничките дела.Понекогаш се јасно изразени ,а понекогаш прикриени,приmjhдушени од боите или формите.За убавината и моќта на линијата човекот станал свесен многу одамна.Линијата е најстариот ликовен елемент-ја среќаваме и се вооудушевуваме на нејзината убавина уште во праисториските цртежи.
Во ликовните дела можностите на линијата се големи -со неа опишуваме форми,ги доволуваме пропорциите на предметите,постигнуваме длабочина,добиваме впечаток на различни чуства.Застапена е во сите видови ликовно творештво-во цртежот,во сликата,графиката,скулптурата,дизајнот,архитектурата,фотографијата.Линијата е еден од првите ликовни елементи.Кога цртаме можеме да употребиме контурна и текстурна линија.Во зависност од тоа со какви материјали и на каква подлога цртаме разликуваме и линии по карактер.Линиите,обично ги добиваме со исцртување на одредена подлога,но можат да се добијат и на други најразновидни начини,и не само на хартија туку и во други материјали и техники.
Имаме повеќе видови на лини на пример прави,куси,криви,дебели,тенки,долги.Кога цртаме можеме да употребиме контурна и текстурна линија.Лините обично ги добиваме со исцртување на одредена подлога, можат да се добијат и на други најразновидни начини не само на хартија туку и во други материјали и техники.Со линиите се добива карактерот на цртежот кој може да биде мирен и динамичен.Линијата во ликовната творба ја надополнува формата.

1. Мотив: Цртеж на лице


2. Техника: Фломастер и дрвени бои


3. Ликовни елементи: Линија, форма, тон, боја.


4. Ликовни принципи: Ритам, хармонија, пропорција.


5. Ликовно подрачје: Цртање