ГОЛЕМИНА

Големината е елемент кој е присутен во сите ликовни дела од цртање,сликање,скулптура,графика и дизајн.

Во зависност од тоа какви големини ќе се претстават во едно дело,тоа може да изгледа хармонично

или контрастно.Големината игра важна улога во графичкиот дизајн.Во зависност од тоа каква функција има она што го дизајнираме,мора да се обрне внимание на големината на текстот во однос на илустрацијата,

фотографијата или цртежот.Ако се применат слични големини,творбата ќе биде хармонична и ќе блијае смирувачки.Ако во ликовната творба се комбинираат големини кои се изразено различни по големина,односно се контрастни,таа творба ќе изгледа немирно и динамично.