БОЈА


Бојата е еден од елементите на ликовниот јазик. Се она што не опкружува е во некоја боја. Уште во минатото научниците и уметниците се прашувале како се создаваат боите и како ние ги гледаме? Човекот гледа преку сетилото за вид - очите. За да може да гледаме со очите потребна е светлина, затоа што во темнина човековите очи неможат да гледаат.

Бојата е впечаток што се добива во нашите очи под дејство на светлината. Белата светлина се состои од зраци со различна бранова должина што имаат различна боја - црвена, виолатова, жолта, портокалова, зелена и сина. Кога врз предметите паѓа сончевата светлина некои од зраците се одбиваат, а неко се впиваат. Нашите очи ги гледаат боите на одбиените зраци.Формата е надворешниот изглед на еден облик претставен во ликовната творба.Имаме дводимензионални и тродимензионални форми.Формата може да биде отворена,затворена и перфорирана.Тродимензионалната форма има волумен.Волуменот е просторот кој го зафаќа тродимензионалната форма која е главно изразено стедство во скулптурата што се претставува во пелјеф полна пластика или мобил.Фотмата и волуменот можат да бидат едноставни и сложени.Во секојдневието се сретнуваме и со поимот локална боја.Локална боја значи дека некои нешта секогаш се обоени,односно ги среќаваме во одредена боја(небо,трева,лимон,потрокал,банана и сл).