ПРАВЕЊЕ STOP MOTION АНИМАЦИЈА


Power Point презентација за правење на stop motion анимација

Како да направиме stop motion анимација?

Што се ни е потребно

1. Дигитален фотоапарат

2. Фотографии

3. Microsoft Windows Movie Maker - програма за видео обработка

Во нашиот случај ние користевме дигитален фотоапарат Canon 1000D. Би можеле да користите било кој вид на дигитален фотоапарат.


P1050638.jpg
фотографија Селда Асаноска VI одд.
ООУ „Кирил и Методиј“ с. Канатларци
Прилеп

Во процесот на фотографирање користевме и статив за фотоапарат.


P1050604.jpg
слика 1
фотогафија Алмедина Тмужиќ VI одд.
ООУ „Кирил и Методиј“ с.Канатларци
Прилеп

Прв чекор

Фотоапаратот се поставува на стативот. Истиот се насочува кон објектот кој што ќе биде фотографиран како на слика 1.


Втор чекор

Со фотоапаратот се фотографира секоја промена на цртежот, доколку станува збор за правење на анимација на процесот на креирање на едно ликовно дело. Пример слика 2, слика 3.

P1050605.jpgP1050608.jpg
слика 2 слика 3
фотографија Селда Асаноска VI одд.
ООУ „Кирил и Методиј“ с. Канатларци
Прилеп

Се прават повеќе фотографии околу 150 - 200 фотографии кои ќе бидат потребни за креирање на анимацијата.

Подоли на слика 4 се прикажани серија од фотографии направени за анимација на цртеж работен со техниката темпера


ContactSheet-001.jpgContactSheet-002.jpgContactSheet-003.jpgContactSheet-004.jpgContactSheet-005.jpgContactSheet-006.jpg
слика 4
фотографии Сеат Фетаковиќ VIII одд.
ООУ „Кирил и Методиј“ с. Канатларци
Прилеп

Трет чекор

Откако фотографиите се направени и зачувани на мемориската картичка од фотоапапаратот, истете се пренесуваат во компјутер со помош на USB кабел поврзан со фотоапаратот и компјутерот или со помош на читач на мемориски картички.


Четврт чекор

Доколку големината на фотографиите е преголема и за полесно нивно спојување во анимација со помош на програмата Microsoft Windows Movie Maker, фотографиите е потребно да се намалат. Поради тоа што за една анимација се потребни повејќе од 100 фотографии најлесен начин за намалување на големината на група фотофрафии е со помош на програмата ГИМП. Подолу е дадено видео упатсво за оваа постапка на намалување.
Упатство за намалување на група фотографии - ГИМП
Пеце Дошлакоски VIII одд.
Изабела Јошеска VIII одд.
ООУ „Кирил и Методиј“ с. Канатларци
Прилеп


Петти чекор

Селедниoт чекор е креирање на stop motion анимацијата со помош на програмата Microsoft Windows Movie Maker.Упатство за креирање stop motion анимцаија
Пеце Дошлакоски VIII одд.
Изабела Јошеска VIII одд.
Цветанка Смилевска VIII одд.
ООУ „Кирил и Методиј“ с. Канатларци
Прилеп

Упатство за користење на програма GIMP во правење на анимација - карикатура во GIF формат.